Aktualne zasiłki i świadczenia dla bezrobotnych

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2018 roku? Ile wynosi zasiłek w okresie pierwszych 3 miesięcy? Ile wynosi zasiłek po 3 pierwszych miesiącach? Ile wynoszą świadczenia dla bezrobotnych w 2018 roku?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych na rok 2018

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]

1. Zasiłki dla bezrobotnych:
podstawowy (100%):
  • w okresie pierwszych 90 dni
  • w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

847,80
665,70

obniżony (80%):
  • w okresie pierwszych 90 dni
  • w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

678,30
532,60

podwyższony (120%):
  • w okresie pierwszych 90 dni
  • w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

1.017,40
798,90

2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania:
szkolenia – 120 % zasiłku1.017,40
przygotowania zawodowego dorosłych – 120 % zasiłku1.017,40
stażu – 120 % zasiłku1.017,40
kontynuowania nauki – 100% zasiłku847,80
studiów podyplomowych – 20% zasiłku169,60
3. Dodatek aktywizacyjny (do 50% zasiłku) – dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową 423,90
4. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną (do 50 % zasiłku) bezrobotnemu posiadającemu co najmniej jedno  dziecko do 6 roku życia lub niepełnosprawne do 18 roku życia – w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych423,90
5. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznychmin. 8,30/godz.
Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2018 r. o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r. w stosunku do 2016 r , wyniósł 102,0% (Komunikat Prezesa GUS – M.P.2018.106). Od zasiłku dla bezrobotnych PUP opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości – 27,52 % x, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe – 0,9 %, tj. w łącznej wysokości – ok. 28,4 % – kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe PUP oblicza stopą procentową obowiązującą go w danym roku składkowym.